46, Kazi Nazrul Islam Avenue, Ahmed Mansion (4th Floor)
Karwan Bazar, Dhaka-1215, Bangladesh.
Tel: +88 02 9128511; +880 1552 375553; +880 1798362559
email: jagorisoft@gmail.com; jagoribd@gmail.com